تایید اصالت گواهینامه


توجه:
این بخش ویژه‌ی ادارات، نهاد‌ها، موسسات، ارگان‌ها و مراکز دار الترجمه ایی است که میخواهند صحت اصالت گواهینامه های صادره از طرف مجتمع آموزشی نوآوران که به ایشان ارائه شده است را بررسی و کنترل نمایند.
شماره گواهینامه :
کدملی :
کد امنیتی : (2*10)