دسته بندی: دوره های رایگان

شکل یک تصویر
Showing 2 Courses
رایگان Start Learning
متوسط

این آموزش به منظور آشنایی مخاطب با نصب نرم افزارهای مشابه این دوره در نظر گرفته شده است.

متوسط

این دوره با عنوان ” تلفیق حوزه های تربیت و یادگیری در دوره های تحصیلی با نرم افزار اسکرچ مقدماتی ” با کد ۹۹۵۰۶۸۶۳ به صورت ضمن خدمت برای دبیران کارو فناوری و ریاضی متوسطه اول و ششم ابتدایی شهرستان داراب ارائه شده است.